News

เรื่อง ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลวัฒนานคร

วันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้กับ โรงพยาบาลวัฒนานคร จำนวน 1 คัน โดยมี นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นสักขีพยานในการส่งมอบ และมี นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.

. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยนายก อบจ.สระแก้ว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้ดำเนินโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินที่ทันสมัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริการสาธารณะแก่ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา โรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดสระแก้ว ได้ใช้รถพยาบาลฉุกเฉินมาเป็นระยะเวลานาน อุปกรณ์ภายในรถจึงไม่รอบรับต่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๒ ดำเนินการจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน ๓ คัน พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย และติดตั้งเครื่องปั๊มหัวใจในรถทุกคัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโรงพยาบาลที่ได้รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินรุ่นใหม่ ๓ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ โรงพยาบาลวัฒนานคร และ โรงพยาบาลตาพระยา.

. ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินให้ทั่วถึง โดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว (นเรนทรสระแก้ว) 1669 , มูลนิธิ กู้ภัยสมาคมในจังหวัดสระแก้ว สำหรับใช้รถพยาบาลรับ – ส่งผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาล ได้ทันท่วงที รวมทั้งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Mecdical Service : EMS) ซึ่งเป็นระบบให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาล (Pre-hospital Care).

#ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

#ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.