News

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับงานไม้ งานเครื่องจักรกล จำนวน ๒๐ ชุด

สำเนาสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับงานไม้ งานเครื่องจักรกล จำนวน ๒๐ ชุด

 สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับงานไม้ งานเครื่องจักรกล

Comments are closed.