News

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องวัดระดับไขมันจากเลือดชนิดพกพา จำนวน ๓๐๐ เครื่อง พร้อมชุดตรวจระดับไขมัน จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องวัดระดับไขมันจากเลือดชนิดพกพา จำนวน ๓๐๐ เครื่อง พร้อมชุดตรวจระดับไขมัน จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง

 สัญญาซื้อขายเครื่องวัดระดับไขมัน

Comments are closed.