News

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการเก็บกวาด และเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการเก็บกวาด และเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ

สำเนาสัญญาจ้างทั่วไป

Comments are closed.