News

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมระหว่างอาคารที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมระหว่างอาคารที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

Comments are closed.