News

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู

Comments are closed.