News

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำของงานจ้างเหมาทำป้ายแนะนำผู้สมัครฯ จำนวน 60 ป้าย 

สำเนาสัญญาจ้างทำของงานจ้างเหมาทำป้ายแนะนำผู้สมัครฯ จำนวน 60 ป้าย

 สัญญาจ้างทำของงานจ้างเหมาทำป้ายแนะนำผู้สมัคร

Comments are closed.