News

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทั่วไป

สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการเก็บกวาดและเก็บขนขยะในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 สำเนาสัญญาจ้างทั่วไป

Comments are closed.