News

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จำนวน ๑,๒๓๙ เมตร ตามเส้นทางรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง

Comments are closed.