News

เรื่อง สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว เลขที่ ๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ

Comments are closed.