News

เรื่อง สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

Comments are closed.