News

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนวัฒนานครในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนวัฒนานครในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

Comments are closed.