News

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ก่อสร้างที่บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ก่อสร้างที่บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

Comments are closed.