News

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๒๐๐๔ เข้าบ้านคลองวังจิก หมู่ที่ ๘ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๒๐๐๔ เข้าบ้านคลองวังจิก หมู่ที่ ๘ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนน สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๒๐๐๔ เข้าบ้านคลองวังจิก 

Comments are closed.