News

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๖ – หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๖ – หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างถนน สายหมู่ที่ ๖ – หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓

Comments are closed.