News

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านไพรจิตร หมู่ที่ ๗ ผ่านหมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๒

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านไพรจิตร หมู่ที่ ๗ ผ่านหมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๒

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายจากบ้านไพรจิตร

Comments are closed.