News

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๕๐๕๖ ที่บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมบ้านคลองนางาม หมู่ที่ ๑- ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๑ 

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๕๐๕๖ ที่บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมบ้านคลองนางาม หมู่ที่ ๑- ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๑

 สัญญาจ้าง้หมาก่อสร้างถนนบ้านหนองโสน

Comments are closed.