News

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ฯ

 

Comments are closed.