News

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมของโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

ก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

Comments are closed.