News

เรื่อง สรุปผลดำเนินการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑

Comments are closed.