News

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

 

 

Comments are closed.