News

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกรกฎาคม๒๕๖๒

Comments are closed.