News

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม

Comments are closed.