News

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม

Comments are closed.