News

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และเดือนมกราคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และเดือนมกราคม ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และมกราคม ๒๕๖๑

Comments are closed.