News

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

Comments are closed.