News

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

Comments are closed.