News

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

Comments are closed.