News

เรื่อง ร่างประกาศ และร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ และร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง

Comments are closed.