News

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

                             ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยให้ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ โดยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

* สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

Comments are closed.