News

เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการซื้อหนังสือคู่มือเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ (กปน.) จำนวน 7,866 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการซื้อหนังสือคู่มือเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ (กปน.) จำนวน 7,866 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

Comments are closed.