วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบให้นางสาวดาราพร นิพนธ์วงศ์เลขา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) และ เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ตามที่โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์ขอรับความอนุเคราะห์ เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว สำหรับป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

By อบจ.สระแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว