News

เรื่อง มอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

วันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้กับ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์  จำนวน 1 คัน โดยมี นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นสักขีพยานในการส่งมอบ และมี นพ. อิทธิพล อุตมะปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

.

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยนายก อบจ.สระแก้ว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้ดำเนินโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินที่ทันสมัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริการสาธารณะแก่ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา โรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดสระแก้ว  ได้ใช้รถพยาบาลฉุกเฉินมาเป็นระยะเวลานาน อุปกรณ์ภายในรถจึงไม่รอบรับต่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  จึงได้จัดสรรงบประมาณในปี 2562 ดำเนินการจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน 3 คัน พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย และติดตั้งเครื่องปั๊มหัวใจในรถทุกคัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโรงพยาบาลที่ได้รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินรุ่นใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์  โรงพยาบาลวัฒนานคร  และ โรงพยาบาลตาพระยา.

.

ทั้งนี้  เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินให้ทั่วถึง โดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว (นเรนทรสระแก้ว) 1669 , มูลนิธิ กู้ภัยสมาคมในจังหวัดสระแก้ว สำหรับใช้รถพยาบาลรับ – ส่งผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาล ได้ทันท่วงที รวมทั้งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Mecdical Service : EMS) ซึ่งเป็นระบบให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาล (Pre-hospital Care).

#ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์.
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
#ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.