News

เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัธ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.