News

เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

Comments are closed.