News

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ “เราชนะ”

โครงการ “เราชนะ”

สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ

จำนวนไม่เกิน 7,000 บาท ต่อคน

ระยะเวลาโครงการ 29 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564

ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.สัญชาติไทย อายุ 18 ปี 2.ไม่เป็นผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33 3.ไม่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลของรัฐ 4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง 5.ไม่รับบำนาญ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 6.ไม่เป็นผู้มีรายได้พึงประเมินเกิน 3 แสนบาทในปีภาษี 2562 7.ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 5 แแสนบาทใครได้บ้าง 1.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินอัตโนมัติ (ไม่ต้องลงทะเบียน) ได้รับเป็นรายสัปดาห์ละ 1 พันบาท รวมกับเงินที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลให้ทุกเดือนอยู่แล้วนั้น รวม 2 เดือนเป็นเงิน 7,000 บาท เริ่มใช้ 5 ก.พ.64 2.คนที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน และมีแอปเป๋าตังอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบจากฐานข้อมูล ถ้าได้รับอนุมัติ เงินจะเข้าแอปเป๋าตัง เริ่มใช้ 18 ก.พ.64 3.ประชาชนที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ไม่มีแอปเป๋าตัง ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บ “เราชนะ” เปิดลงทะเบียน 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 จากนั้นติดตั้งแอปเป๋าตัง โดยเงินจะถูกโอนเข้าแอป โครงการนี้ใช้เงินได้ถึง 31 พ.ค.64 โดยรัฐบาลจะโดนเงินเข้าสัปดาห์ละ 1 พันบาท โอนทุกวันพฤหัสบดี

ใช้ที่ไหนได้บ้าง 1.ร้านธงฟ้า 2.ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 3.ร้านค้าและบริการที่เข้าโครงการ “เราชนะ” เช่น แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ตุ๊กตุ๊ก ร้านค้าบริการไหนที่อยากเข้าร่วม ให้ไปลงทะเบียนที่ www.เราชนะ.com ย้ำไม่มีเสียภาษี

Comments are closed.