News

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อวิดีทัศน์การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

           ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินโครงการผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยสามารถติดตามได้ทางช่องทาง
Youtube ชื่อ Suratthani Tourism

 

 

 

Comments are closed.