News

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กระทรวงมหาดไทย

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กระทรวงมหาดไทย

Comments are closed.