News

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

                             ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ  ตำแหน่งจำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

* สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

Comments are closed.