News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. โดยต้องทำงานไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. โดยต้องทำงานไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายวีรพล รอดคุ้ม

 ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคลากร

Comments are closed.