News

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์

Comments are closed.