News

เรื่อง ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒

Comments are closed.