News

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-d-biding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-d-biding)

 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า

Comments are closed.