News

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาจ้างซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

Comments are closed.