News

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากเขตเทศบาล ตำบลตาพระยา ถึงจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา – บึงตากวน ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๒ สุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากเขตเทศบาล ตำบลตาพระยา ถึงจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา – บึงตากวน ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๒ สุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาจ้างเหมมาซ่อมสร้าางถนนลาดยาง

Comments are closed.