News

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๖ – หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว(ตอนที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๖ – หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว(ตอนที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง

Comments are closed.