News

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัสติกคอนกรีตสายจากบ้านโคกทหาร หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านร่มไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัสติกคอนกรีต สายจากบ้านโคกทหาร หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านร่มไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัสติกคอนกรีต

Comments are closed.