News

เรื่อง ต่อเติมอาคารเรียนเป็นอาคารอเนกประสงค์ฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาต่อเติมอาคารเรียนเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยา ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ต่อเติมอาคารเรียนเป็นอาคารอเนกประสงค์

Comments are closed.