News

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED)

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับงานจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

 

Comments are closed.