News

เรื่อง ดำเนินการเช่าโต๊ะ เก้าอี้ และพัดลม เพื่อใช้ในโครงการการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การเเพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

เช่าโต๊ะ เก้าอี้และพัดลม จำนวน ๗ รายการ

Comments are closed.